Δρ. Ρουμπίνη Μαρίνη

Δρ. Ρουμπίνη Μαρίνη

Δ/νση Γ' ΠΔΕΠ & Έρευνας, Επικοινωνίας & Μητρώου Παραγωγών, Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (EOAN)

Δρ. Μηχανικός Μεταλλείων-Μεταλλειολόγος ΕΜΠ.

Μετά τη μεταδιδακτορική έρευνα εργάστηκα στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε. (ΕΑΒ) από το 1996 έως 2018, στον Τομέα Έρευνας και Ανάπτυξης (1996-1998), στον Τομέα Διεργασιών της Δ/νσης Διασφάλισης Ποιότητας (1998-2003) και ως Προϊσταμένη Υπηρεσίας Ειδικών Διεργασιών της Δ/νσης Μελετών, Έρευνας και Καινοτομίας (2003-2018).

Στέλεχος του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) από τον 10ο 2018, Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Επιθεωρήσεων & Ελέγχων από τον 11ο 2019 και Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Έρευνας, Πρόληψης & Επικοινωνίας από τον 6ο 2020. Αναπληρώτρια Δ/ντα Συμβούλου από 4-7/2021. Επιστημονική Υπεύθυνη των έργων LIFE-REWEEE (2019-2020) και LIFE-IP-CΕΙ-GREECE «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα» (2020-σήμερα) και στέλεχος της Δ/νσης Γ' ΠΔΕΠ & Δ/νσης Έρευνας, Επικοινωνίας & Μητρώου Παραγωγών.